The Exchange site plan 1

The Exchange site plan 1

Site plan for ground floor of The Exchange. Image courtesy Salt Lake City.